Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Lilla Sky

 

§ 1
Informacje ogólne


1. Regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej przez Sklep internetowy na stronie www.lillasky.com. należący do Sylwii Krępa, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Lilla Sky Sylwia Krępa, z siedzibą w Mielcu 39- 300, ul. Wiśniowa 34,NIP: PL8172168190, REGON: 180894354 , adres e-mail: info@lillasky.com, tel: 00 48 608 195 859
2. Wskazuje się numer konta bankowego Sklepu internetowego Lilla Sky:
AliorBank: 43 2490 0005 0000 4500 2940 6706
3. Stroną dokonującą zakupu w Sklepie internetowym Lilla Sky (zwanego dalej „Sklepem Lilla Sky”), zwaną dalej „Kupującym”, jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabywa produkty ze Sklepu Lilla Sky drogą elektroniczną.
4. Stroną dokonującą sprzedaży Produktów zawartych w ofercie Sklepu Lilla Sky jest  Sylwia Krępa, zwana dalej „Sprzedawcą”.
5. Transakcje kupna- sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość przez serwis www umieszczony pod adresem www.lillasky.com, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lillasky.com, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim, a językiem umowy jest język polski, o ile strony nie uzgodniły inaczej.

 

§ 2
Przedmiot transakcji, cena

 

1. Przedmiotem transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu Lilla Sky są Produkty wymienione w ofercie Sklepu Lilla Sky, a przedstawione na stronie www.lillasky.com w chwili składania zamówienia, zwane dalej „Produktami”.
2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Lilla Sky są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych.
3. Prezentowane na stronach Sklepu Lilla Sky zdjęcia Produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu oferowanych Produktów i nie oddawać ich rzeczywistej wielkości. Zdjęcia te mają jedynie charakter poglądowy.
4. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu Lilla Sky są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
5. Ceny wyrażone są w polskich złotych oraz nie zawierają kosztów transportu.
6. Wiążąca dla Sprzedawcy i Kupującego jest cena widniejąca przy Produkcie podana na stronie w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
7. W przypadku wystąpienia błędu w cenie lub opisie któregoś z oferowanych na stronie Sklepu Lilla Sky Produktów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia zawierającego niepoprawne dane. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy drogą e- mailową propozycję zawarcia umowy zawierającą poprawne dane dotyczące Produktu, którego nabyciem zainteresowany jest Kupujący lub  anulowania zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi Kupującego na wiadomość e- mailową otrzymaną od Sprzedawcy, zawierającą wolę zawarcia umowy zawierającej poprawne dane dotyczące Produktu, zamówienie zostanie anulowane.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian cen i asortymentu Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Lilla Sky oraz cen przesyłki. W przypadku zmiany cennika, Kupujący, który już złożył zamówienie, zostanie obsłużony według cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany asortymentu, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany, i będzie mógł podjąć decyzję o zmianie zamówienia lub o ewentualnym odstąpieniu od zakupu Produktu.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania Produktów z oferty Sklepu Lilla Sky bez wcześniejszego ostrzeżenia.
10. Sprzedawca może czasowo zawiesić działalność Sklepu Lilla Sky. Informacje na powyższe tematy zostaną zamieszczone przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Lilla Sky.
11. Sprzedawca zastrzega sobie nadto prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Lilla Sky.
12. Ilość produktów promocyjnych oraz produktów znajdujących się w wyprzedaży jest ograniczona i realizacja potwierdzonych zamówień następuje w kolejności ich napływania, aż do wyczerpania zapasów przeznaczonych do tej formy sprzedaży.

 

§ 3
Warunki zamówienia i sprzedaży, formy płatności

 

1. Zamówienia przyjmowane są przez cały czas pracy serwisu internetowego www.lillasky.com.
2. Zamówienie składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu Lilla Sky- tj. przez przesłanie na adres info@lillasky.com uzupełnionego formularza zamówienia oraz dokonanie wpłaty za pośrednictwem konta Dotpay bądź przelewem na konto bankowe: Alior Bank: 43 2490 0005 0000 4500 2940 6706, podając w  tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz nazwę Produktu.
3. Nazwa Produktu umieszczona jest z prawej strony na górze, bezpośrednio przy zdjęciu poglądowym danego Produktu.
4. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub podanie niepełnych bądź błędnych danych może spowodować odstąpienie Sprzedawcy od realizacji zamówienia Kupującego.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przelewu na konto firmy Lilla Sky na kwotę złożonego zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
6. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez:

- dodanie dodatkowych uwag w polu „Uwagi” na formularzu zamówienia
- kontakt e-mail pod adresem: info@lillasky.com
- kontakt telefoniczny pod numerem: 0048 608 195 859

9. Do każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT, która jest przesyłana wraz z Produktem i stanowi utrwalenie, a jednocześnie udostępnienie, istotnych postanowień umowy sprzedaży.

10. Faktura wystawiana jest w momencie skompletowania zamówienia.

11. W przypadku niedostępności produktów Sprzedający skontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia.
12. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  - konto Dotpay

  -  płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu.

13. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy przesyłką kurierską bądź pocztową zgodny z cennikiem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.
14. Koszt wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 20 zł.  Koszt przesyłki pocztowej wynosi 14,50 zł.


§ 4
Realizacja zamówienia, transport


1. Na termin dostawy zamówienia Kupującemu, składa się czas kompletacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
2. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej wynosi minimum 1 dzień roboczy.
3. Produkt dostępny w Sklepie Lilla Sky wysyłany jest w ciągu 24 godzin od poniedziałku do piątku, po przyjęciu zamówienia do realizacji. Całkowity termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych.
4. W przypadku przekroczenia 5- dniowego terminu realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca informuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o opóźnieniu, jego przyczynach i zwraca się z prośbą o potwierdzenie woli Kupującego do realizacji zamówienia w innym niż 5- dniowym terminie. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku wyczerpania zapasów i oczekiwania na dostawę niezbędnych do produkcji materiałów. W takich przypadkach termin realizacji może się wydłużyć nawet do kilkunastu dni.
5. Dostawy realizowane są w dni robocze za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź  firmy kurierskiej.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.
8. W przypadku szkody wyrządzonej przez firmę kurierską dostarczającą Produkt  do Kupującego, Sprzedawca złoży reklamację do tej firmy.
9. W razie braku realizacji przesyłki przez firmę kurierską, albo w razie opóźnień trwających ponad 14 dni, Sprzedawca złoży reklamację do firmy kurierskiej.
10. O zaistniałym opóźnieniu w dostawie Produktu przez firmę kurierską, bądź o szkodzie wyrządzonej przez firmę kurierską Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej info@lillasky.com. W przeciwnym razie Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za uchybienia po stronie firmy kurierskiej.
11. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie zamówienia lub jego opóźnienie spowodowane błędnym przesłaniem przez Kupującego danych do wysyłki.
12. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej każdorazowo stwierdzany jest pisemnym pokwitowaniem dokonywanym przez kuriera. Z chwilą dokonania pokwitowania na Kupującego przechodzi własność produktu, korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
13. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Lilla Sky realizowane są na terytorium Polski.
14. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktu w siedzibie sklepu Lilla Sky, mieszczącej się pod adresem: ul. Bronowicka 17/B, 30-084 Kraków,  po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.


§ 5
Zwrot Produktu, reklamacje

 

1. Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zgodnie z art. 7 ust. i i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez towar niebezpieczny (Dz.U. z dnia 31.03.2000r.) Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Lilla Sky, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący będący jednocześnie konsumentem, zobowiązany jest odesłać Produkt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością,  na adres pocztowy Sprzedawcy, ponosząc jednocześnie koszt przesyłki zwrotnej Produktu. Sklep Lilla Sky nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

4. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Podstawą zwrotu towaru jest dowód zakupu (faktura VAT).

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadku Produktów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu (np. nietypowe wymiary produktów, zamówienia specjalne, indywidualne) lub ściśle związanych z jego osobą (np. haft z logo lub inicjałami na produkcie) (art. 10 ust.3.4 Ustawy z dnia 2 marca 2000r.)

6. Zwracany Produkt zostanie przyjęty wyłącznie wtedy gdy nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany Produkt należy odesłać wraz z dołączonym dowodem zakupu oraz informacją o numerze konta na jaki Sprzedawca ma przelać zwracaną kwotę zakupu bądź informacją o innym Produkcie w zamian.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Produktu.

8. Zwrot kwoty Produktu na rzecz Kupującego, będącego jednocześnie konsumentem który odstąpił od umowy sprzedaży, nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego Produktu przez Sprzedawcę.

9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu, będącemu jednocześnie konsumentem, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący zobowiązany jest w jego obecności sprawdzić, czy opakowanie Produktu nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód, a także jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lillasky.com.

11. Protokół szkód powinien zawierać: datę, godzinę dostawy oraz opis szkód. 

12. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki w transporcie. Reklamacje z tytułu uszkodzenia towaru w transporcie rozpatrywane są na podstawie przekazanej, do Sklepu Lilla Sky, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres info@lillasky.com, kopii protokołu szkód.

13. Kwota równa wartości uszkodzonego Produktu zostanie przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego do 3 dni roboczych od chwili otrzymania kopii protokołu szkód DHL.

14. W sytuacji wykrycia wad Produktu Kupujący ma prawo złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki, w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lillasky.com. Różnice w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, wynikające z indywidualnego ustawienia monitora komputera Kupującego (kolor, proporcje obrazu, itp.) nie stanowią podstawy do uznania reklamacji. Reklamacje towaru uszkodzonego z winy użytkownika nie będą uwzględnione.
15. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
16. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji uznanej przez siebie reklamacji przez zwrot ceny zakupionego Produktu bądź zaoferowanie innych dostępnych Produktów do wyboru np. z powodu wyczerpania zapasów konkretnego reklamowanego Produktu.

17. Jeżeli w trakcie zawierania transakcji Kupujący otrzymuje dodatkowe oferty w postaci rabatu lub gratisu, to w przypadku rezygnacji z transakcji i zwrotu towaru, koszty poniesione przez sklep , a związane z udzielonym rabatem lub gratisem pomniejszą kwotę o której mowa pkt. 4.

18. W przypadku wymiany towaru, kolejna przesyłka zostanie wysłana zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 4.

 

§ 6
Polityka prywatności

 

1. Składając zmówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie Jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu Lilla Sky są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 
3. Sklep Lilla Sky nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim.
4. Kupujący ma prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych zgromadzonych w bazie sklepu Lilla Sky oraz do ich usunięcia.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów w Sklepie Lilla Sky przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, jak również korzystania przez Kupującego ze Sklepu Lilla Sky dostępnego pod adresem www.lillasky.com.
2. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Sklep zastrzega sobie zmianę regulaminu. Zmiana obowiązuje od chwili opublikowania  aktualizacji na stronie www.lillasky.com. Regulamin obowiązuje od dnia 06.08.2013r.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.


Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Lilla Sky. W przypadku pytań bądź wątpliwości służymy pomocą pozostając do Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej info@lillasky.com.